Loading ....
Przedszkole specjalne nr 393 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 393 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 646 50 16
fax: (22) 845 05 77
e-mail: p393@edu.um.warszawa.pl

Przedszkole działania swoje opiera na Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności:

  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
  3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
  4. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
  5. zatrudnia specjalistów, zapewniając stałą konsultację i pomoc. 

W przedszkolu, w miarę potrzeb, jest organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju.

Pokaż informacje o artykule