Loading ....
Przedszkole specjalne nr 393 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 393 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 646 50 16
fax: (22) 845 05 77
e-mail: p393@edu.um.warszawa.pl

Przedszkole Nr 393 jest przedszkolem specjalnym dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 maja każdego roku.

Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności

  1. czas pracy poszczególnych oddziałów,

  2. ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

  3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

  4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o odrębne przepisy.

Szczegółowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określają odrębne przepisy

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice, potwierdzając podpisem na karcie ewidencji.

Rodzice dzieci już uczęszczających zgłaszają dyrektorowi zamiar uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku szkolnym.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji:

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niepełnosprawności,

Liczba dzieci w oddziale wynosi od 8-12 dzieci

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 32.

W placówce łącznie są cztery oddziały dziecięce.

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela i zatwierdzonego przez dyrektora Przedszkola.

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.

Pokaż informacje o artykule