Loading ....
Przedszkole specjalne nr 393 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola specjalnego nr 393 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 646 50 16
fax: (22) 845 05 77
e-mail: p393@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
Członkowie rady rodziców wybierani są, co roku podczas zebrań rodziców.
W skład rady rodziców wchodzi 4 członków - po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu określa regulamin działalności rady rodziców.

Pokaż informacje o artykule